1. Aegeus ATHENS
2. Agamemnon ARGOS
3. Croesus LYDIA
4. Erysichthon THESSALY
5. Midas PHRYGIA
6. Minos CRETE
7. Oedipus THEBES
8. Priam TROY
9. Tyndareus SPARTA
10. Zeus OLYMPUS